Изберете додипломски студии: 4-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран машински инженер или 3-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран инженер по соодветната насока

...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката во стопанството....

Машински факултет - Скопје

Резултати од прв уписен рок 2015/16 година

Решенија за прием во прв уписен рок 2015/16

Упис на нови студенти на Машинскиот факултет во Скопје

ИНДЕКСИТЕ И СТУДЕНТСКИТЕ ЛЕГИТИМАЦИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ СЕ ЗАПИШАТ ВО I год. ВО УЧЕБНАТА 2015/2016 год., ЌЕ СЕ ДОДЕЛУВААТ БЕСПЛАТНО ОД СТРАНА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ” ВО СКОПЈЕ.

ИСТИТЕ ЌЕ МОЖАТ ДА СЕ ПОДИГНАТ ВО СТУДЕНТСКАТА СЛУЖБА.

Тековни соопштенија за студенти

Распоред на тестови и испити

Резултати од испитот Англиски јазик одржан на 20.08.2015

Преглед на предавања и вежби во зимски семестар 2015/2016 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ - проекти по предметот КОНСТРУИРАЊЕ

Приемни термини на наставниците, соработниците и студентите-помошници за летен 2014-15

Презентација на Универзитетот во Ставангер, можност за Erasmus мобилности

Упатство за пополнување на анкети во Iknow

Одлука за концентрирана менторска настава

СООПШТЕНИЕ за уплата на ЖС на МФС (во употреба од 01.07.2014)

Студентска анкета Машински факултет - Скопје (2013) година

Преглед на литература во I циклус студии на МФС

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Писмо за реализација на практична настава Писмото се печати во три примероци кои ги потпишува деканот и се заверуваат во архива на МФС

Еквиваленција од стари 4-годишни во нови студиски програми по КТС

Еквиваленција од стари 3-годишни во нови студиски програми по КТС

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Република Македонија
Тел:+ 389 2 3099-200
Факс+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top