Изберете додипломски студии: 4-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран машински инженер или 3-годишни академски студии и добијте звање Дипломиран инженер по соодветната насока

...

Станете Магистер по машински науки со избор на втор циклус редовни студии во девет студиски програми или вонредни студии  во шест студиски програми, во согласност со Болоњските...

Докторските студии се наша определба за образување на висококвалитетни кадри од областа на инженерството со компетенции за научно-истражувачки, развојни и иновативни активности...

Машинскиот факултет е носител на научно-истражувачката дејност од областа на машинската струка и претставува центар за развој на науката, научната мисла и примената на науката во стопанството....

Машински факултет - Скопје

Тековни соопштенија за студенти

Оглас за демонстратори за зимски семестар 2014/2015 година

Распоред на тестови и испити

СООПШТЕНИЕ за уплата на ЖС на МФС (во употреба од 01.07.2014)

Приемни термини на наставниците, соработниците и студентите-помошници за летен 2013-14

Извештај за самоевалуација на Машински факултет - Скопје 2013 година

Писмо за реализација на практична настава Писмото се печати во три премероци кои ги потпишува деканот и се заверуваат во архива на МФС

Одлука за организирање на менторска настава за предмети од втора на година на студиските програми по ЕКТС

Одлука за испитни рокови

Еквиваленција од стари 4-годишни во нови студиски програми по КТС

Еквиваленција од стари 3-годишни во нови студиски програми по КТС

КОРИСНИЧКО УПАТСТВО за системот студентски сервиси iKnow

Дескриптори на квалификации за студиските програми

Дисциплинска одговорност на студентите

Информација за студентски правобранител

Наши проекти

Контактирајте не

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“

Машински факултет - Скопје
Карпош II бб
1000 Скопје, Република Македонија
Тел:+ 389 2 3099-200
Факс+ 389 2 3099-298

Follow us on:

Брзи линкови

Галерија

Galerija       

       

Back to Top